naturprodukter.se - Din hälsobutik på nätet Över 100 000 nöjda kunder! Snabb leverans Bra priser


Bookmark and ShareItem ID:
628040

Pharma Nord Bio-Biloba 60 tabl / 150 tabl

249 kr
Storlek
Available
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Product Description:

Bio-Biloba innehåller extrakt från Ginkgo biloba.

Bio-Biloba är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för behandling av långvariga symptom hos äldre människor såsom:

  • minnesbesvär
  • koncentrationssvårigheter
  • yrsel
  • öronsusningar
  • trötthetskänsla

sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

 


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Använd inte Bio-Biloba om du är om du är allergisk (överkänslig) mot Ginkgo Biloba eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.


Varningar och försiktighet
- Om du använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (t.ex. antikoagulantia och acetylsalicylsyra) ska du rådgöra med din läkare före användning av Bio-Biloba.
- Du bör sluta använda Bio-Biloba 14 dagar före planerad operation.
- Om du står på behandling med läkemedel mot epilepsi kan behandlingseffekten av denna medicin försämras. Rådgör därför med din läkare före användning av Bio-Biloba.
- Om dina symtom förvärras ska du kontakta din läkare.

Om du behandlas med warfarin och påbörjar, avslutar eller ändrar behandling med Bio-Biloba bör effekten på warfarin kontrolleras. Försiktighet rekommenderas även vid kombination av Bio-Biloba och dabigatranetexilat.

Samtidig administrering av Ginkgo biloba och nifedipin ska ske med försiktighet eftersom kombinationen kan ge yrsel och ökade besvär av värmevallningar.

Det är möjligt att effekten av p-piller kan minska vid samtidig användning av Ginkgo biloba.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel. Det är speciellt viktigt för dig som tar ett läkemedel där det är viktigt att du har en stabil halt i blodet.

I brist på tillräckliga data bör Bio-Biloba inte användas av gravida eller ammande kvinnor.Bio-Biloba har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Doseringsanvisning
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i den medkommande bipacksedeln. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är för äldre 1 tablett 1 – 2 gånger dagligen.

Bio-Biloba ska inte användas av barn.

Om du har fått i dig för stor mängd av Bio-Biloba eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos.

Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Bio-Biloba orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration
Det aktiva innehållsämnet i 1 filmdragerad tablett är 100 mg extrakt från Ginkgo biloba L., blad (ginkgo), motsvarande:

22 – 27 mg flavonoider som flavonglykosider
2,8 – 3,4 mg ginkgolid A, B och C
2,6 – 3,2 mg bilobalid
och innehåller mindre än 0,5 mikrogram ginkgosyror.

Vid tillverkning av en tablett åtgår ca. 3 – 4 gram torkade ginkgoblad.

Övriga innehållsämnen är: Mikrokristallin cellulosa, talk, hypromellos, titandioxid (E171), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

Viktigt! Läs noga bipacksedeln innan du börjar använda detta läkemedel. Den kan innehålla information som kan vara viktig för dig.