Naturprodukter.se - Din hälsobutik på nätet   Brett sortiment Bra priser Fri frakt över 500 kr


Bookmark and ShareArtikelnummer:
506105

LÄKEMEDEL- Esberitox (60/100/200 tabl)

109 kr
Storlek
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Produktbeskrivning:

Det här är ett traditionellt växtbaserat läkemedel*. Läs bipacksedeln noga före användning. Åldersgräns 18 år för att köpa.

 

Esberitox är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symptom vid förkylning.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Esberitoxtabletter innehåller extrakt av rot från baptisia, röd solhatt och läkerudbeckia samt blad och grenskott från tuja.


Använd inte Esberitox:

om du är allergisk (överkänslig) mot baptisia, röd solhatt, läkerudbeckia, tuja något av övriga innehållsämnen i Esberitox (anges i avsnitt 6)

om du är allergisk (överkänslig) mot korgblommiga växter (t ex röd solhatt, gråbo, kamomill, prästkrage, maskros eller malört)

vid fortskridande systemiska sjukdomar som tuberkulos och en sällsynt inflammatorisk sjukdom (sarkoidos)

vid sjukdomar som riktar immunförsvaret mot den egna kroppen (autoimmuna sjukdomar) som inflammatoriska bindvävssjukdomar (kollagenoser)

vid multipel skleros

vid förvärvad immunbrist som AIDS-sjukdomar, HIV-infektioner

vid immunhämmande behandling (t ex efter transplantationer) eller kemoterapi för behandling av cancer (cytostatikabehandling)

vid systemiska blodsjukdomar som påverkar de vita blodkropparna (t ex leukemi) eller vid minskning av halten vita blodkroppar (granulocytopeni).


Var särskilt försiktig med Esberitox
om andfåddhet, hög feber eller varigt eller blodigt slem förekommer. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal.

om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta att ta Esberitox och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag.


Esberitox bör inte ges till barn under 8 år, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.

Andra läkemedel och Esberitox
Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Esberitox.
Graviditet och amning

Esberitox bör inte användas under graviditet och amning, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.


Esberitox innehåller sockerarterna laktos och sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

Rekommenderad dos: Vuxna, äldre och barn över 12 år: 3 tabletter 3 gånger dagligen.

Barn 8-12 år: 1-2 tabletter 3 gånger dagligen.

Rekommenderas inte till barn under 8 år.

Esberitox får smälta i munnen eller tas med tillräcklig mängd vätska (företrädesvis ett glas vatten) på morgonen, mitt på dagen och på kvällen.

Vid förkylningssymptom bör behandlingen starta så snabbt som möjligt. Esberitox ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symptomen kvarstår efter 10 dagar.


Biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Esberitox orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

För produkter som innehåller Echinacea (t.ex. röd solhatt och läkerudbeckia) har överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive nässelfeber rapporterats. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom svullnad i ansikte, tunga eller svalg, andningsbesvär och blodtrycksfall rapporterats. Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård. Sluta använda Esberitox vid första tecken på överkänslighetsreaktion. Se även avsnitt 2 Varningar och försiktighet.

Även mag-tarmbesvär (buksmärta, kräkningar, diarré) har rapporterats.

Om du får några biverkningar, sluta använda Esberitox och tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Du bör kontakta läkare om symptomen försämras eller inte förbättras inom 10 dagar.

Innehåll 1 tablett: 3,2 mg extrakt av rot från baptisia (Baptisia tinctoria L.), röd solhatt (Echinacea purpurea Moench) och läkerudbeckia (Echinacea pallida Nutt.) samt blad och grenskott från tuja (Thuja occidentalis L.), motsvarande ca 11 mg torkad baptisiarot, 4,0 mg torkad rot från röd solhatt, 4,0 mg torkad rot från läkerudbeckia och 2,2 mg torkat blad och grenskott från tuja.

Övriga innehållsämnen är:
Laktosmonohydrat 170,6 mg, sackaros 91,5 mg, makrogoler och magnesiumstearat.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30°C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tablettkartorna efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

 

*Traditionellt växtbaserat läkemedel: Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Traditionella växtbaserade läkemedel innehåller växtbaserat material eller växtbaserade beredningar som verksamma beståndsdelar. De genomgår ett förenklat registreringsförfarande där Läkemedelsverket bedömer kvalitet, säkerhet och traditionell medicinsk användning av läkemedlet innan produkten godkänns för försäljning.

Det betyder i korthet att läkemedlets säkerhet huvudsakligen garanteras genom att läkemedlet använts under minst 30 år varav minst 15 år inom EU. Läkemedlets positiva effekt är inte fullständigt eller vetenskapligt klargjord. Känner du dig osäker på hur du ska använda ditt läkemedel kontakta din läkare.